DE CONFERENTIES

Elke dag kwamen we van 13.30 u tot 14.30 u samen voor een conferentie in plenaire zitting. Die bijeenkomsten dienden als collectief moment van inspiratie. Deze conferenties waren gericht op de thema’s die centraal staan in de week, namelijk: (1) Co-creatief onderzoek in het licht van de gezondheidscrisis; (2) De beweegredenen voor onze praktijken; (3) Actoren van co-onderzoek en hun interacties; (4) Methoden, tools en technieken; (5) De resultaten van ons co-onderzoek en de effecten ervan. Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende conferenties, vergezeld van de tijdens de week geproduceerde hulpmiddelen (visuele begeleiding, opnamen, foto’s, bibliografische referenties, enz.).

Maandag 29 maart 2021

cHRIS HIGH

pARTICIPATORY VIDEO PROJECT OF WHAT ?

Chris High lectures in Peace & Development at Linnaeus University in Sweden.  He has been involved in participatory video and digital storytelling projects as a participant, facilitator, research and trainer for more than 15 years in Europe, Africa and India.  He is interested in how to work on the interface between research, teaching and activism and how to work with communities to support their search for social and economic well-being.

This session raised some questions about what it means to participate in a project, or to invite others to do so.  It therefore starts from the observation that projects have become quite an important way that we organise ourselves, across many different contexts.  On one hand this makes a great opportunity for innovation, and for networking, social learning and co-creation between diverse people working from very different bases: communities, organisations, government departments, etc. etc.  On the other hand it can bring an element of competition, and focus on resources and pre-determined outcomes rather than partnership and social justice.  We explored this through a discussion of participatory video: making films with people, rather than about them.  What is it that different kinds of people can get from taking part in a participatory video project?  Well we usually don’t know the whole picture until we get going, but that doesn’t mean we shouldn’t spend some energy trying to find out. What kinds of attitudes and capacities underpin participatory work and how can approach others to see if they would like to be included.

Dinsdag 30 maart 2021

Julien Charles

WAARTOE DIENT PARTICIPATIE?

Julien Charles is doctor in de sociale wetenschappen, onderzoekscoördinator en opleider bij het Centre Socialiste d’Education Permanente (CESEP). Hij is ook docent aan de UCLouvain, waar hij samen met Isabelle Ferreras de onderzoeksgroep Arbeid, Ondernemingen, Democratie coördineert. Hij is de auteur van La participation en actes (2016) en coördineerde onlangs het rapport “Aux confins. Travail et foyer à l’heure du (dé)confinement (2020)”.

De term ‘participatie’ beleeft momenteel een inflatie, waardoor de democratische horizon ervan op de achtergrond verdwijnt. Om participatie opnieuw in dit perspectief te verankeren, moet de vraag worden gesteld hoe de hedendaagse participatiepraktijken daartoe kunnen bijdragen. Op basis van de analyse van concrete situaties heeft Julien Charles vraagtekens geplaatst bij het vermogen van de participatiemechanismen om de deelnemers de middelen te bieden die nodig zijn om hun stem daadwerkelijk te laten meetellen.

Woensdag 31 maart 2021

Barbara Trachte

Resultaten en effecten van participatief onderzoek

Woensdag 31 maart 2021

Isabel Heck

HOE HET GEBRUIK VAN ONDERZOEKSRESULTATEN BEVORDEREN?

Isabelle Heck (Ph. D. in antropologie) legt zich toe op actieonderzoek met het oog op de bevordering van sociale integratie. De afgelopen zeven jaar leidde ze een universitaire incubator en werkte ze als onderzoekster bij Parole d’excluEs – een vereniging zonder winstoogmerk in Montreal die strijdt tegen armoede en sociale uitsluiting. Door de kloof tussen kennisproductie/-mobilisatie en actie te overbruggen, neemt ze deel aan transformatieve projecten in samenwerking met sociale actoren en burgers van buurten met lage inkomens. Meer in het algemeen is zij geïnteresseerd in methoden om sociale ongelijkheid te verminderen en kennis te democratiseren. Haar werk wordt lokaal en internationaal verspreid, zowel in de praktijk als in onderzoek. Isabel is hoofddocent aan de Université du Québec in Montreal en lid van het Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES).

Participatief actieonderzoek wordt gekenmerkt door een sterke integratie van alle betrokken partijen in de verschillende stadia van het onderzoek. Maar wat gebeurt er nadat de studies zijn voltooid? Hoe kan het gebruik van onderzoeksresultaten worden bevorderd om tastbare veranderingen in een gebied mogelijk te maken? Isabel presenteerde enkele lessen die zijn getrokken uit de ervaring van de universitaire incubator Parole d’excluEs, een mechanisme voor actieonderzoek in Montreal dat sinds 2007, in nauwe samenwerking met burgers die sociale uitsluiting en armoede ervaren en organisaties op het terrein, kennis produceert en mobiliseert. Aan de hand van concrete voorbeelden besprak zij de sterke punten en beperkingen van deze ervaring, en ging zij nader in op de mogelijkheden om de opgedane kennis over te dragen.

Donderdag 1 april 2021

Sticky Dot

HOE KUNNEN WE ONLINE BLIJVEN CO-CREËREN?​

Deze conferentie werd geleid door het team van Stickydot, dat een rijke expertise heeft op het gebied van participatieve processen in onderzoek en innovatie, zowel online als face-to-face. Stickydot ontwikkelde een flagship programma ‘Moving Dialogue online’ en trainde verscheidene instellingen in Europa in het faciliteren van online processen.

Tijdens deze sessie werd onderzocht hoe verschillende co-creatieprocessen online kunnen worden georganiseerd. De presentatoren gingen in op de uitdaging van de paradigmaverschuiving in engagementprocessen, van face-to-face co-creatiemodel naar online formats. Wat mogen we verwachten van online sessies en wat zijn de beperkingen ervan? Wat zijn de obstakels waarmee velen van ons worden geconfronteerd, en welke kansen kan deze verandering bieden? Ze deelden ook praktische tips voor het faciliteren van online co-creatieprocessen en de beste tools om dat te doen.

Vrijdag 2 april 2021

Mohammed Taleb

DE BIJDRAGE VAN DE TRANSDISCIPLINAIRE AANPAK AAN DE CO-CREATIE VAN KNOWHOW EN SOCIALE VAARDIGHEDEN

Mohammed Taleb is een Algerijnse schrijver die publiceert op het gebied van milieu-educatie, ecologie in de voormalige Derde Wereldlanden, en literatuurgeschiedenis.

Het hoofddoel van deze conferentie was te wijzen op wat transdisciplinariteit onderscheidt van andere methoden voor kenniscreatie (monodisciplinariteit, multidisciplinariteit, interdisciplinariteit). Dit verschil ligt in de erkenning van de waarde van informatie die niet gebaseerd is op rationele demonstratie, maar geworteld is in levensverhalen, biografieën, verbeelding, kunst en intuïtie. Deze transdisciplinaire benadering stelt dus de (heel ‘19e-eeuwse’) hiërarchie van kennis, die de logisch-wiskundige intelligentie en de natuurwetenschappen bovenaan plaatst, ter discussie. En dat met grote minachting voor andere kennis (kennis van boeren en arbeiders, kennis van de volkeren van het Zuiden, van de inheemse bevolking, enz.).

De lezing van de heer Taleb is niet opgenomen, op zijn verzoek.

  • Transdisciplinarité et formation, sous la direction de Gaston Pineau et Patrick Paul, Paris, L’Harmattan, 2005.
  • La transdisciplinarité, manifeste, Basarab Nicolescu, Paris, Éditions du Rocher, 1996.
  • Texte de base :La Charte de la transdisciplinarité, 1994,  Lima de Freitas,. Edgar Morin et. Basarab Nicolescu https://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php
  • Film documentaire :’LEau du Diable (sur le scandale de la pollution à l’arsenic au Bangladesh) (2005), de Amirul Arham