Onze vzw kan een partner van uw project zijn of u begeleiden op bepaalde sleutelmomenten.
Dit kunnen we u bieden:

PROJECTBEGELEIDING

U wil een sociaal innovatieproject ontwikkelen dat diverse kennisgebieden integreert? We kunnen u helpen alle belanghebbenden erbij te betrekken en tot creatieve en gedeelde oplossingen te komen.

Confluences biedt u begeleiding aan om:

  • een co-creatieproces op te zetten
  • een (divers) team samen te stellen en uw governance te verduidelijken
  • tools en praktische methoden voor co-creatie te delen
  • toe te zien op de inachtneming van het ritme, het proces en het kader
  • de valorisatie en tenuitvoerlegging van de resultaten te ondersteunen

Op maat

We hebben geen kant-en-klare oplossingen. We willen vooral de empowerment, de autonomie en de emancipatie van mensen en projecten versterken door leermiddelen aan te reiken.

op langere termijn

We volgen de projecten in de tijd en grijpen voor occasionele acties niet a priori in. We zijn ervan overtuigd dat het tijd vergt om een vertrouwensrelatie tot stand te brengen, die essentieel is om tot echte begeleiding te komen.

als projectbegeleid.er.ster

We staan niet binnen en ook niet volledig buiten het project, we zijn geen rechter en vellen ook geen oordeel. We nemen een welwillende positie in als projectbegeleid.er.ster: een blik van buitenaf die het proces en de mensen aanstuurt.

voor uiteenlopende projecten

Co-creatie kan zich afspelen in een breed scala van projecten en kan innovatie van uiteenlopende aard doen ontstaan. We steunen projecten op de schaal van een land, een regio of een straat, met grote of kleine ambities, gedragen door actoren die elkaar al goed of helemaal niet kennen.

!! Wat wij niet zijn: bemiddelaars (bij conflicten), facilitators die toolboxen aanbieden.

ENPOWERMENT

U bent betrokken partij in een proces van co-creatie of burgerparticipatie en u bent zich ervan bewust dat de deelnemers moeten worden empowered om: het project te integreren, deel te nemen aan de discussies, open te staan voor ieders eigenheid, hun kennis op te waarderen, zich te laten co-construeren, …

Het aanbod van Confluences:

  • Ontwerpen, faciliteren en leiden van workshops, participatieve evenementen en peer-to-peer uitwisselingsmomenten om elke deelnem.er.ster in staat te stellen zijn/haar eigen kennis te consolideren
  • Opleidingen in co-create methoden, in de kwestie van het delen van uitdagingen, in de limieten en ethische uitdagingen van burgerparticipatie, in de tools om samen te denken en te handelen

Op aanvraag

We ontwerpen samen met u een modulaire opleiding, volgens uw behoeften, met workshops en opleidingen van enkele uren tot meerdere dagen.

iN CO-CONSTRUCTIE

We geven de voorkeur aan benaderingen die gebaseerd zijn op collectieve intelligentie, kruisbestuiving van kennis, relationele pedagogie en gedeelde governance.

UITEENLOPENDE SITUATIES

Een burgerjury voor de selectie van projecten voor een regionaal programma van financiële steun, een opleiding in participatief actieonderzoek, intervisiegroepen...

NETWORKING

U bent betrokken bij een of meer processen van participatief actieonderzoek en co-creatie? Dan weet u wellicht hoezeer de middelen en praktijken van elk project er baat bij hebben met elkaar in verbinding te staan, om elkaar te versterken en hun actieradius te verruimen! 

Confluences organiseert netwerkevenementen rond co-creatie en participatief actieonderzoek. Ook mikken we op het vergemakkelijken van uitwisseling tussen de ruimere werelden van de stad, onderzoek, burgerinitiatieven, openbare actie en ondernemerschap.

Daarbij kunnen we rekenen op een divers netwerk van actoren in sociale innovatie en transitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Vlaanderen en Wallonië.

GEVARIEERDE FORMATS

Reflectie- en overlegevenementen, workshops voor het creëren en delen van co-creatie-instrumenten (projecttijdlijn, Makestorming of stakeholder mapping), op maat gemaakte formats om ieders expertise optimaal te benutten  

Schakels in onze netwerken

Ons team heeft een divers netwerk uitgebouwd van actoren van sociale innovatie en transitie in Brussel en België. We helpen u een programma op te zetten, gericht deskundigen uit te nodigen en een beroep te doen op nuttige contactpersonen.

Hulp bij evaluatie

U vertegenwoordigt een instelling die burgers wil betrekken bij de besluitvorming over het overheidsbeleid? U wilt een participatieve begroting uitwerken of een collectief project zelf evalueren? 

Confluences biedt u ondersteuning bij formatieve evaluatie, empowerment en zorgt voor de follow-up van het proces.

formatieve evaluatie

Evaluatie: vaak synoniem met stress! We bieden ondersteuning om dit om te zetten in een moment van empowerment en collectief leren.

in vertrouwelijke begeleiding

We voeren niet zelf evaluaties uit. We delen met u de tools om dat te doen en begeleiden het proces. We behouden onze rol als projectbegeleid.er.ster en respecteren de vertrouwelijkheid.

Dat spreekt u aan? Laten we kennismaken!